פרשת ויחי תשע"ז

יום ו' - שכרן ועונשן של המידות
יום ה' - כוויות בחופה
יום ד' - ובשיקוציהם נפשם חפצה
יום ג' - הכל הסתיים בשבטים
יום ב' - הזן את הכל
יום א' - מידת האמת