הוצאה 87

- "בך יברך ישראל": ברכת "יְשִׂמְָך אֱ-ֹלִקים כְּאֶפְַריִם וְכִמְנַשֶּׁה" הפכה ברכה לדורות. מדוע דוקא היא? מתוך הרצאותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א.

- שו"ת חברותא: כסוי ספר תורה כשיוצאים מבית המדרש; עירובין דף צח,א

- סוד: "ויקברו אותו במערת שדה המכפלה"; הספור המופלא על כניסתו של רבי אברהם אזולאי זצ"ל למקום קבורת האבות יציאתו וחזרתו אליהם למחרת.

- מעשי גדולים: לברוח מן הכבוד; שתי שיטות לברוח מהכבוד -דרכו של הרב מסורן - והתחליף של הרב מרוז'ין

- פרשת ויחי: "אתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה... להחיות עם רב"; ה'אור החיים' הקדוש אומר שהדבר דומה לאדם שהתכון להשקות את חברו ברעל והשקה אותו ביין. אפילו בדיני שמים אין עליו כלום! [הרה"ג שלמה לוינשטין]

 

הוצאה 136

- "ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים": 'תשעין ותשעה (מתים) בעין רעה'; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א.

- מחשבה: "ורקב עצמות קנאה"; לפני שבקשם להעלות את עצמותיו הודיע יוסף לאחיו שאין לו קנאה עליהם.

- רמז: אחרית הימים; מדוע בקש יעקב לגלות לבניו את הקץ? ומדוע חזר בו?

- עלי הגיון: מיתת נשיקה; הנשמה לגוף כמו הפרי לאילן

- פרשת ויחי: "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי";  מסביר אונקלוס: ְ"בּחרבּי וּבקשתּי" 'בצלותי' - תפילתי. 'ובעותי' - בקשתי. מדוע קורא יעקב: ל'תפילה' – 'חרב' ול'בקשה' – 'קשת'? [הרה"ג שלמה לוינשטין שליט"א]

- רמז: "וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה"; מה הכונה במילים "אשר נתן לי אלהים בזה"? ומה משמעות המילה "בזה"? [ספר 'חוט המשולש']

- שו"ת חברותא: האם התוקע בשופר צריך להתכוון להוציא השומעים? ראש השנה כח-כט

 

הוצאה 184

- "ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים": כיצד להיפטר מגיהנם? מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

- עלי הגיון: "זבולון לחוף ימים ישכון"; לא זבולון הוא שמחזיק את יששכר, אלא יששכר את זבולון

- רמז: "ויתחזק" חזק ונתחזק; אנו מתחזקים בתורה כפי שיעקב התחזק מיוסף

- פרשת ויחי: "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"; "אפרים ומנשה" עולה בגמטריא "ראובן ושמעון". [פנינים לפרשה]

- שנת השמיטה: מה בין 'שמור' ל'נעבד'? [מערכת חברותא]

 

הוצאה 236

- "ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו... ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים": חסד של אמת; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א.

- ברכת יעקב: "ויקרא בהם שמי ושם אבותי"; מדוע בברכה המונחלת לדורות הקדים יעקב את שמו לפני אבותיו אברהם ויצחק?

- עלי הגיון: "ויהי ימי יעקב שני חייו"; ההבדל המהותי בין ימי הצדיק לשנות הרשע [בן איש חי' – דרושים הובא בפניני ה'בן איש חי]

- מחשבה: "זבולון לחוף ימים ישכון"; מה זכותם של תומכי התורה ע"פ ה'חפץ חיים'?

- פרשת ויחי: "יהודה אתה יודוך אחיך"; מדוע האות ד' נוספת לשמו של יהודה? [פנינים לפרשה]

- שו"ת חברותא: האם דיין יכול לשנות מפני השלום? מערכת חברותא.

 

הוצאה 285

- "ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו... ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים": למען לא ניגע לריק; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

- הלכה: מדיני נקיון הבגדים בשבת; ההלכות שלפנינו מבוססות עפ"י השו"ע וה'משנה ברורה'

- דברי אגדה: כתוב ב'מכילתא' פרשת 'כי תשא' על הפסוק "כי אני ה' מקדישכם"; מספר ר' לייב מינצברג שליט"א, עובדא הוה אצל מרן ה'חזון איש':...

- הליכות עולם: שאלות מעשיות בהלכות שבת, לפי פסקי ה'משנה ברורה'; נערכו במסגרת מפעל 'הליכות עולם' ע"י הרה"ג רם כהן שליט"א

[א- ניקוי בספוג יבש -  שאלה מעשית: כששטפה גברת פרידמן את הצלחות לאחר סעודת ליל שבת, לא הצליחה להסיר את הלכלוך הדבוק לאחת מהן. היא לקחה את הכרית הספוגית שבה רגילים להדיח את הכלים באמצע השבוע ורצתה לשפשף בעזרתה את הלכלוך. כיון שחששה מסחיטה היא עשתה זאת בספוגית יבשה לגמרי בלא מים ושיערה כי המים שעל הצלחת אינם רבים כדי שיחשב כסחיטה. לאחר מעשה שאלה את בעלה האם הדבר מותר. מה הדין ומדוע?

ב- ניגוב מים שלא בכח - שאלה מעשית: כשהגיע יואל להתארח בשבת בבית אחיו, הניח את מזודתו בפינת החדר. ביום השבת החלו הילדים לשחק עם המזודה כשהיא משמשת עבורם כשלחן. אחד הילדים הניח כוס מים על המזודה וכעבור זמן קצר נשפכו המים על המזודה. המזודה היתה מצופה מבחוץ בבד ויואל שחשש שהמזודה תספוג את המים, מיהר והביא מגב גומי קטן לגרוף בעדינות את המים מעל המזודה. האם עשה כדין ומדוע?]

 - פרשת ויחי: "ויחי יעקב בארץ מצרים"; למה פרשה זו סתומה מכל הפרשיות של תורה? [פנינים לפרשה]

 - שו"ת חברותא: קבלת תענית במנחה של שובבי"ם; מערכת חברותא.

 - שאלה שבועית עולמית: הגרלה לא הגונה; מאת הרה"ג מרדכי צביון שליט"א.

 

הוצאה 333

- "ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו... ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים": חסד של אמת; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

- מערת המכפלה: "שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו..."; מדוע נכתבו האֶתים בפסוק? 

- רמז: "יששכר חמור גרם"; איך רותמים את יצר הרע לעבודת ה'? ('דגל מחנה אפרים עה"ת')

- מעשה הגדולים: ממי מקבלים צדקה לישיבה?  ('חפץ חיים' עה"ת)

- פרשת ויחי: "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול"; אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו

- שו"ת חברותא: מה החיוב לכוון בקריאת שמע לעכובא? 

שאלה: כאשר קוראים את קריאת שמע מקיימים כמה מצוות עשה מן התורה ]מלבד קיום המצוה; ל'קרות קריאת שמע'[ כמו; מצות ה'אמונה', מצות 'יחוד ה'' ומצות 'קבלת עול מלכות שמים'. ואם כן יש לדעת, באילו מילים של 'קריאת שמע' עלינו לכוון את קיום המצוות הללו?

 

הוצאה 386

- "ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו... ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים": כחו של מיאון; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

 

הוצאה 434

- "הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם": שמע ישראל; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

- דואגים לעצמם: "האספו ואגידה לכם"; ...  אם יש מי שיתעורר בתשובה לשבור את בית האסורים שלהם,...

- סיפור: "וישם את אפרים לפני מנשה"; מעשה באדם חשוב שעבר את גיל הגבורות, אישיות דגולה ואצילה שקורות חייה מרתקים ומאלפים, מובן שהיה למקור השראה וגאוה למשפחה ולקהילה... (הרב שלום מאיר וולך שליט"א)

- פרשת ויחי: "והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה והמה רועים"; יש רועים של הסיטרא אחרא והם גם מפורסמי הדור... [פנינים לפרשה]

- טלאי: "יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים"; סיפר ה'חפץ חיים' משל נמרץ בשם גאון אחד... (חפץ חיים)

- פרי חיים: מרבינו מרן בעל 'אילת השחר' שליט"א; מה חמור יותר מ.../ תחת השמש אין יתרון.../ מצוה דרבנן מצלת מדאורייתא/ הקב"ה מטהר את ישראל.