הוצאה 37

- יום תענית לצדיקים: ח' בטבת יום שגזר תלמי המלך על תרגום התורה, קשה לישראל כמו חטא העגל. למרות שמזימתו לא צלחה. הרב אמנון יצחק מסביר בהרצאה למה?

- מדות: השמח בחלקו; מי שחסרות לו מטרות בחיים או שחסרה לו שאיפה להגיע למטרותיו ימצא עצמו חסר ספוק פנימי ופעמים רבות תועה בדרכו בחיים. לשמחה 'בחלקו' תפקיד כולל בנוגע לעניני העולם הזה. אבל בנוגע לתחום הרוחני צריכים להשתמש בה בתבונה [הרב שמואל דוב]

- צדקה: שלח לחמך על פני המים; חשובה מצות צדקה שאפילו גלי הים צועקים וממליצים זכות על מי שנתנה. על פי הרב אהרן ראטה זצ"ל

- פרשת השבוע: תוכחת יוסף; "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה". כשיוסף הוכיח את אחיו הם נבהלו מפניו ומה נענה אנו כשהקב"ה בכבודו ובעצמו יוכיח כל אחד מאתנו? [הרה"ג שלמה לוינשטין]

- משל ונמשל: ואמונתך בלילות; המעלה היא שתמשיך לחיות עם אמונתך בלילות, גם כשיש לך מצב של לילה ואפלה והחשך יכסה ארץ [הרב משה פינטו]

 

הוצאה 86

- "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה ויבואו ארצה גושן": לפני ששבטי ישראל מגיעים למקום ישוב חדש הם דואגים לפתוח מוסדות התורה. רק אחר כך מתפנים לכל השאר; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

- מערכת חברותא: מדוע אין מתירים לנשים להניח תפילין? עירובין דף צו' עמ' א'

- רמז: "ובני דן חושים"; מה התכון הסבא קדישא מרדושיץ כשברך את הרבי מברזין בברכה המוזרה: "ובני דן חושים"?

- משל: "ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו..."; משל שהמשיל החפץ חיים על דאגת הפרנסה המקננת בנו

- תפילה: 'שמונה עשרה' גדולה תפילה יותר ממעשים טובים. דברי הקדמה לתפילת עמידה; ביאר מרן הגר"א קוטלר זצ"ל...

- פרשת ויגש: "רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו..."; מהרה"ג שלמה לוינשטין שליט"א

 

הוצאה 135

- "ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו"; 'בטל רצונך מפני רצונו': מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

- מעשי גדולים: "וירא את העגלות"; מדוע הזכיר יוסף לאחיו כי למד עם יעקב את פרשת עגלה ערופה?

- שכר ועונש: "וישק לכל אחיו ויבך עליהם"; יוסף צפה ברוח הקדש שעתידים עשרת הרוגי מלכות לתת את הדין על מכירתו.

- רמז: עשרה בטבת; רמז שניתן לאברהם אבינו על י' בטבת ושאר הצומות

- פרשת ויגש: "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי"; יש לנו שני מלכים משתי אמהות: יוסף מרחל ויהודה מלאה. יהודה חשוב יותר, משום שמסר נפשו על בנימין! [מהרה"ג שלמה לוינשטין שליט"א]

- שו"ת חברותא: חזרתו של רופא ברכב לביתו בשבת

 

הוצאה 183

- "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך כי כמוך כפרעה": 'מאן מלכי? רבנן!'; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א.

- מוסר: "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"; 'כשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא'. מהי כונת המדרש?

- עתים וזמנים: שלשה צומות בשבוע אחד; שלש פורענויות בזה אחר זה: ח' ט' וי' בטבת.

- פרשת ויגש: "ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות"; מספר החליפות ששלח יעקב לאחיו ומנין המנחות ששלח ליעקב עולים כל אחד למנין ש"י [פנינים לפרשה]

- מחשבה אחת של מוסר: כל הקושיות והתמיהות יתורצו באחת

- שנת השמיטה: רכישת פירות שביעית מעם הארץ; מערכת חברותא

 

הוצאה 235

- "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך כי כמוך כפרעה": להכיר את האמת מתוך ההתרחשויות; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

- מחשבה: "אני יוסף"; פתרון קושיותיהם של האחים כמשל לכל אחד ואחד לעתיד לבוא

- עלי הגיון: "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"; מדוע מדגיש הפסוק "כּי נִבֲהלוּ מפּנָיו" דוקא ולא ממנו? ['אור החמה']

- תפילה: "ויגש אליו יהודה"; למוד גדול מדברי יהודה ליוסף לענין תפלה [אמרי נועם עה"ת]

- פרשת ויגש: "כבד את אביך ואת אמך"; האם אדם חייב בכבוד אבי אביו? [פנינים לפרשה]

- שו"ת חברותא: האם מעשר כספים הינו דין מדאוריתא, דרבנן, או מנהג?; מערכת חברותא

 

הוצאה 284

- "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך כי כמוך כפרעה": הלם הבושה; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א.

- הלכה: מדיני הגבהת תינוק כשבידו דבר המוקצה; ההלכות שלפנינו מבוססות עפ"י השו"ע וה'משנה ברורה' ('שבות יצחק' יא ב בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א).

- הליכות עולם: שאלות מעשיות בהלכות שבת, לפי פסקי ה'משנה ברורה'; נערכו במסגרת מפעל 'הליכות עולם' ע"י הרה"ג רם כהן שליט"א [ריסוק קוביות קרח בתוך מים  / ריסוק קוביות קרח שלא בתוך מים ]

- פרשת ויגש: "ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות"; כל הקושיות והתמיהות יתורצו באחת. [פנינים לפרשה]

- שו"ת חברותא: מדוע נשלח יהודה ולא יוסף להקים בית תלמוד במצרים?  בספר 'פרקים ממשנתו של הרב יוסף קאלצקי' כתב...

- דברי אגדה: הנה בספר יראים (תי תיא) לאחד מן הראשונים רבי אליעזר ממיץ כתב חדוש גדול: שמורא שבת נמנה במנין המצוות חוץ ממצות שמירת השבת ...

- שאלה שבועית עולמית: המטריה הרווחית; מאת הרה"ג חנוך שוורץ שליט"א

- האם אפשר לבטל את הגבלת התורם שלא להוציא את הספר מבית הכנסת: תקציר התשובה:

 

הוצאה 385

- "ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי": כחן של נגיעות; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

- תוכחה: "ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף..."; 'אבא כהן ברדלא אמר: "אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו. לכשיבא הקב"ה ויוכיח את כל אחד ואחד לפי מה שהוא... (בית הלוי)

- שלשה מטמוניות: "וילקט יוסף את כל הכסף..."; 'שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים; אחת, נתגלתה לקרח. ואחת, נתגלתה לאנטונינוס בן אסוירוס. ואחת, גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא' ('סנהדרין' קי) [בן יהוידע]

- פרשת ויגש: "שמני אלקים לאדון לכל מצרים"; [פנינים לפרשה; מה שם יוסף? /הסרת הספקות/ שכינה עמהם/ סכנה/ בקשה/ רחמים/ תכונות/ מורשת/ נדודי שינה/ קנקן ישן/ יין ישן/ אהבה/ דוגמא למופת] 

- אמרי שפר: הגאון ר' אליהו מוילנא, היה נוהג להזמין לביתו, פעם בפעם, את ר' יעקב קראנץ, הידוע בכינויו; 'המגיד מדובנא'...

- תקון העולם: "רק אדמת הכהנים לא קנה..."; ''תפארת שמשון''.

- משיח: מתי יבוא משיח, מדוע הוא מתעכב?; על השאלה הזו שממעסיקה את כולם האלשיך הקדוש זצ"ל עונה עליה בשאלה [הר' שלום מאיר וולך שליט"א]

 

הוצאה 433

-  "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך כי כמוך כפרעה": תוכחה; מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

- בכיה: "אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי"; דרש הרב גלינסקי זצ"ל... (והגדת לימים נוראים)

- אהבת תורה: "להורות לפניו"; לתקן לו בית תלמוד תורה שמשם תצא הוראה' (רש'י) מסופר על הרבנית אלישיב זצ"ל... [בני ציון]

- פרשת ויגש: "ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו"; מדוע לא הודיע יוסף לאביו על דבר המכירה [פנינים לפרשה]

- פרי חיים: מרבינו מרן בעל 'אילת השחר' שליט"א; תשאיר לעצמך משהו/ הקושיא שמטרידה את רבינו/ סברא עקומה/ התעוררות לזכרון/ אישמיטתיי'.../ זכרו תורת משה עבדי/

- כאב: "והיה בראותו כי אין הנער ומת"; חסיד אחד מבאי ביתו של הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק זצ'ל התאונן פעם באזני רבו על מצבו הכלכלי הקשה בימי זקנתו... [בני ציון]

- שווי: מעשה ביהודי עני מחוסר פרנסה ומזל בכל דבר בו שלח יד נכשל...; הגדה של פסח חפץ חיים.