הוצאה 70

- "כִּי לֹא עַל הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם"

- "בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ"

- תקיעות, רק בערב שבת או גם בערב יום טוב? [שו"ת חברותא]

- 'הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא' [תפילה]

- הלכות תפילין

-  "זבת חלב ודבש". כמו שאלה באים מהטמא ונעשים טהורים, כך ארץ ישראל מסוגלת להחזיר את החוטאים בתשובה!

- "שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד" [בין אדם לחבירו]

 

הוצאה 116

- ראיות לביאת המשיח בקרוב, הנסים העתידים להיות בזמן המשיח יהיו מרובים באכות ובכמות.

- מצוות הוידוי

- "וְ ָא ַכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ"; את ברכת המזון חיבים לברך בישיבה

- הלבנת פנים; רבי חיים מבריסק הקפיד בהלבנת פני גנב

- יראה, אהבה ודבקות; שלש מדרגות הן בעבודת השם וזהו סדרן

- "וְ ַשׂ ְמ ֶתּ ֶ ם א ְת דּ ָב ֵ ַרי א ֶלּ ַ ה ע ְ ל ל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ְשׁ ֶכם"; הקשר בין מצוות תפילין ומזוזה לבין ארץ ישראל

- מתנות על ידי יסורים; מפרשת השבוע למד רשב"י ששלש המתנות שנתן ה' לישראל – תורה, ארץ ישראל ועולם הבא - ניתנו ביסורים

-  פסוק עם ע"ב אותיות; מובא בשם 'רבנו בחיי' להגיד פסוק זה קודם יציאה לדרך

 

הוצאה 165

- "וְ ָהיָ ֵ ה ע ִ ֶקב תּ ְשׁ ְמ ֵ עוּן א ַת ה ִמּ ְשׁ ָפּ ִט ָ ים ה ֵא ֶלּה.."; 'דרך ארץ קדמה לתורה'.

- מדוע לא שמר משה את הלוחות הראשונים עד לאחר שחוטאי העגל ישפרו מעשיהם?

- "וְ ָא ַכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ ֵ וּב ְַרכ ָתּ ֶ א ֱ ת ה' א ַ ֹלֶקיָך ע ָ ל ה ָאֶרץ". [מעשה הגדולים]

- ההודאה על הארץ ועל המזון

- "אי זֶ ֵ ה ס ֶפ ְ ר כּ ִ ִריתוּת א ְמּ ֶכ ֲ ם א ֶשׁ ִ ר שׁ ַלּ ְח ִתּ ָ יה"; לא לחנם מכונה רבי גרשון 'מאור הגולה'

- התרת עגונה על פי דיסקית [שו"ת חברותא]

 

הוצאה 218

- "וְ ָהיָ ִ ה ה' מ ְב ַטחוֹ"

- "וְיָ ְַדע ָתּ ִ ע ְם ל ָב ֶב ִ ָך כּ ַ י כּ ֲא ֶשׁר יְיַ ֵסּ ִ ר א ֶ ישׁ א ְת בּנוֹ ֱ ה' א ְ ֹלֶקיָך מיַ ְסּ ֶָרךּ"; כיצד אפשר לברך על יסורים? ומדוע גם הצדיקים מתיסרים?

- "כּי יָגֹ ְִרתּ ִ י מ ְפּנֵ ָ י ה ַאף וְ ַה ֵח ָמה  ֲא ֶשׁ ַ ר ָקצ ֲ ף ה' ע ֵל ֶ יכם"; גודל מעלת הצדקה בתקופה של הסתר פנים.

-  "וְ ֶכ ֶסף וְזָ ָהב יִ ְֶּרב ָּה לְך"; מתי הכסף קודם לזהב ומתי להיפך?

- "א ֲ ֶרץ א ֶשׁ ְ ר ֹלא ב ִמ ְס ֵכּנֻת תֹּ ַאכ ָ ל בּ ֶהּ ל ֶח ֶ ם ֹלא ת ְח ַסר כֹּ ָ ל בּהּ"; הכרח הצדיק והדרשן לעטוף דבריו בהסתרות ובלבושין.

- "שׁ ַמע יִ ְשׂ ֵָראל"; המשך ביאור קריאת שמע.

- אימתי כותבים פרוזבול? [שנת השמיטה]

 

הוצאה 265

- מדוע להזהר מחמדת הממון?

- דיני ניקוי הטיט ממנעליו בשבת [הלכה]

- דברי אגדה

- הנהגות צדיקים 

- "ֹלא יִ ְתיַ ֵצּ ִ ב א ִ ישׁ בּ ְפנֵ ֶ יכם"; המהרח"ו גלגול חזקיה המלך, שסתם מי גיחון.

- מי יוצא בברכת המזון בלשון הקדש מבלי להבין? [שו"ת חברותא]

- פגעת במכונית החוסמת אותך בשטחך הפרטי. מי חייב? [שאלה שבועית עולמית]

- תאונת דרכים בדרך לירושלים, מי חייב? [שאלה שבועית עולמית]

- להרויח בגדול! בתכנית 'כח כפלים'!

 

הוצאה 314

- "וַיְעַ ּנְךָ וַּיַרְ עִ בֶ ךָ וַּיַאֲ כִ לְ ךָ אֶ ת הַ ּמָ ן אֲ שֶׁר לֹא יָדַ עְ ּתָ וְלֹא יָדְ עּון אֲ בֹתֶ יךָ לְ מַ עַ ן הֹודִ יעֲ ךָ ּכִ י לֹא עַ ל הַ ּלֶ חֶ ם לְ בַ ּדֹו יִחְ יֶה הָ אָ דָם ּכִ י עַ ל ּכָ ל מֹוצָ א פִ י ה' יִחְ יֶה הָ אָ דָם"; הבטחון השלם .

- רמב"ם יד החזקה - הלכות תלמוד תורה ה [הלכה]

- מקבץ מאמרים מקונטרס 'זה השלחן'

- "לֹא יִתְ יַּצֵ ב אִ ישׁ ּבִ פְ נֵיכֶ ם" [פנינים לפרשה]

- האם מותר להמנע ממאכלות אסורות כשהרופא מצוה לאכול? [שו"ת חברותא]

- הרכב שפגע באוטובוס [שאלה שבועית עולמית]

- האם ניתן להחזיר חליפת שעטנז? [שאלה שבועית עולמית]

- פסק הלכה בחתימת יד הרב עובדיה יוסף זצ"ל נגד הזמרים הפסולים

 

הוצאה 367

- טיבו של גוי

- "הּוא תְ הִ ּלָ תְ ךָ וְהּוא אֱ לֹקֶ יךָ " [דב מתפלל]

- "אַ שְׁרֵ י הָ אִ ישׁ אֲ שֶׁר לֹא הָ לַ ךְ ּבַ עֲ צַ ת רְ שָׁעִ ים ּובְ דֶ רֶ ךְ חַ ּטָ אִ ים לֹא עָ מָ ד ּובְ מֹושַׁב לֵ צִ ים לֹא יָשָׁב" [לצים]

- "אֵ ין לָ ּה מְ נַחֵ ם" כעת אין לה. אבל לבסוף, יש לה!

- הצד הנכון

- התיקון של דור עקבתא דמשיחא

 

הוצאה 416

- "וְעַ ּתָ ה יִשְׂרָ אֵ ל מָ ה ה' אֱ לֹקֶ יךָ שֹׁאֵ ל מֵ עִ ּמָ ךְ ּכִ י אִ ם לְ יִרְ אָ ה אֶ ת ה' אֱ לֹקֶ יךָ לָ לֶ כֶ ת ּבְ כָ ל ּדְ רָ כָ יו ּולְ אַ הֲ בָ ה אֹתֹו וְלַ עֲ בֹד אֶ ת ה' אֱ לֹקֶ יךָ ּבְ כָ ל לְ בָ בְ ךָ ּובְ כָ ל נַפְ שֶׁךָ "; יראת חטא.

- ברכה במכה

- פחד של אריה [מהרב יצחק זילברשטין שליט"א]

- "ּושְׁמַ רְ ּתֶ ם אֶ ת ּכָ ל הַ ּמִ צְ וָה... לְ מַ עַ ן ּתֶ חֶ זְקּו ּובָ אתֶ ם וִירִ שְּׁתֶ ם אֶ ת הָ אָ רֶ ץ"; לכבוש את הארץ רק עם התורה.

- לאיזה משיח מחכים?

- אכילה

- מעשה דנתן צוציתא [מעשה גדולים]

- ברכת המזון

- למי מצפים?

- דעת פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל בענין לימוד הגמרא בגרסא

- כך אמר ה'חפץ חיים'... 'אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו'.