• black
 • blue
 • green
 • blank
 • שידורים חוזרים

 • סרטים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 16:52 17:48 18:23
  באר שבע 16:49 17:47 18:20
  בני ברק 16:47 17:45 18:18
  חברון 16:47 17:45 18:18

  אילת

  עלות השחר 05:20 הנץ החמה 06:32
  טלית ותפילין 05:44 סוף זק"ש 09:11
  חצות 11:51 מנחה גדולה 12:17
  מנחה קטנה 14:57 שקיעה 17:10

  באר שבע

  עלות השחר 05:23 הנץ החמה 06:36
  טלית ותפילין 05:47 סוף זק"ש 09:13
  חצות 11:51 מנחה גדולה 12:17
  מנחה קטנה 14:55 שקיעה 17:07

  בני ברק

  עלות השחר 05:23 הנץ החמה 06:38
  טלית ותפילין 05:48 סוף זק"ש 09:14
  חצות 11:51 מנחה גדולה 12:17
  מנחה קטנה 14:54 שקיעה 17:05

  חברון

  עלות השחר 05:22 הנץ החמה 06:36
  טלית ותפילין 05:46 סוף זק"ש 09:13
  חצות 11:50 מנחה גדולה 12:16
  מנחה קטנה 14:53 שקיעה 17:05
 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

 • סרטונים

 • הרצאות הקרובות

  • ספר 'דבר בעתו'

   ספר 'דבר בעתו'

   מיוסד על חיזוק הדת ובפרט בעניני מאכלות אסורות אשר נתרפו בעו"ה כהיום אצל הרבה מאחינו השוכנים בין העמים. רבי ישראל מאיר הכהן - החפץ חיים
  • חג מתן תורה

   חג מתן תורה

   ר` חיים בן עטר בספרו: `טור ברקת`, מביא רמז לשם שבועות. אל תקרא שבועות, ש` בפתח, אלא ש` בשוא. כלומר מלשון רבים של שבועה, מפני שבועה הראשונה שנשבע לנו הקב``ה שלא יחליף אותנו באומה אחרת, והשבועה השניה שנשבענו אנחנו להקב``ה של נחליף אותו באל אחר...
  • ספר משה אמת - שבועות

   ספר משה אמת - שבועות


 • סרטונים שהוכנו באפליקציה